Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.09.2020

Consalnet Spółka Akcyjna w Wiechlicach

KRS 0000607291

Zarząd Spółki Conslanet S.A. z siedzibą w Wiechlicach (67-300) ul. Sosnowa 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000607291 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 30.09.2020., o godz. 10.00, siedzibie spółki . Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru domu maklerskiego prowadzącego dematerializację akcji.

5. Zamkniecie Zgromadzenia

Posiadacz akcji na okaziciela aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu musi złożyć w siedzibie spółki swoje akcje (dokumenty akcji) co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia i nie odbierać ich przed zakończeniem obrad zgromadzenia.