Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 02.10.2020

Consalnet Spółka Akcyjna w Wiechlicach

KRS 0000607291

Zarząd Spółki Conslanet S.A. z siedzibą w Wiechlicach (67-300) ul. Sosnowa 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000607291 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 02.10.2020., o godz. 10.00, w Zielonej Górze, 65-066 Zielona Góra, ul. Żeromskiego 19/1 . Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019

12. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

14. Przyjęcie uchwał w sprawie wyboru domu maklerskiego prowadzącego dematerializację akcji.

14.Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Posiadacz akcji na okaziciela aby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu musi złożyć w siedzibie spółki swoje akcje (dokumenty akcji) co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia i nie odbierać ich przed zakończeniem obrad zgromadzenia.